Hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) Dari Pespektif Penyelia Latihan Industri

Work-Based Learning Outcomes from the Perspective of Industrial Training Supervisors

Authors

  • Normah Zakaria Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Tamil Selvan Subramaniam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • N. I. A Amran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Keywords:

Pembelajaran berasaskan kerja, domain, hasil pembelajaran

Abstract

Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah berusaha memperkenalkan satu pendekatan pembelajaran kemahiran  yang baru di Politeknik bagi memastikan sistem pendidikan negara mencapai tahap yang membanggakan. Sistem pendidikan yang baru sahaja diperkenalkan adalah dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). PBK bertujuan menyediakan pelajar yang berkemahiran tinggi kelak apabila memasuki dunia pekerjaan. Oleh itu,kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap hasil PBK dan domain hasil PBK yang dominan terhadap pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan). Kajian ini telah menggunakan kaedah kuantitatif secara deskriptif yang melibatkan soal selidik sebagai instrumen kajian. Responden terdiri daripada 52 orang pembimbing industri Syarikat Advance Pact Sdn. Bhd yang menguruskan mesin elektronik perubatan di hospital kerajaan sekitar Johor. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan skor min dan sisihan piawai untuk melihat tahap hasil PBK dan juga domain hasil PBK yang dominan terhadap pelajar politeknik. Analisis secara inferensi menggunakan ujian-t bebas untuk menentukan domain hasil PBK berdasarkan jantina pembimbing. Keputusan kajian mendapati tahap hasil PBK berada pada tahap tinggi dan domain hasil PBK yang dominan adalah domain profesionalisme.. Secara keseluruhannya, pelajar politeknik bidang Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) perlu mempunyai domain hasil PBK yang selari dengan program yang diikuti ketika di politeknik agar menjadi pekerja pilihan majikan ketika di industri.

 

 

Keywords: Work-Based Learning, Domain, Learning Outcome

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

21-09-2021

Issue

Section

Articles

How to Cite

Zakaria, N., Subramaniam, T. S. . . ., & Amran, N. I. A. (2021). Hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) Dari Pespektif Penyelia Latihan Industri: Work-Based Learning Outcomes from the Perspective of Industrial Training Supervisors. Online Journal for TVET Practitioners, 6(2), 134-140. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/8979

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>