Pembangunan Bahan e-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa bagi Topik Konkrit

Authors

  • Arihasnida Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Noridah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Normah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Siti Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Norhasyimah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Keywords:

e-Pembelajaran, model needham lima fasa, teori konstruktivisme, konkrit

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mereka bentuk dan membangunkan produk e-Pembelajaran bagi topik konkrit berpandukan Model Needham Lima Fasa dan Teori Konstruktivisme. Selain itu juga, e-Pembelajaran ini diuji kebolehgunaan dari aspek reka bentuk, kebolehfungsian dan kesesuaian isi pelajaran. Kajian ini berbentuk kuasi eksperiman di mana terdapat dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Sampel terdiri daripada 60 orang pelajar yang mengambil jurusan Teknologi Pembinaan. Kaedah analisis deskriptif telah digunakan melalui bantuan perisian Statistical Packages for Social Science (SPSS) 20.0. Hasil dapatan kajian mendapati skor min bagi aspek reka bentuk, kebolehfungsian dan kesesuaian isi pelajaran adalah tinggi. Ini membuktikan bahawa reka bentuk e-Pembelajaran berasaskan Model Needham Lima Fasa dan Teori Konstruktivisme dapat membantu pelajar memahami dengan lebih sistematik. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada penyelidik lain dalam mereka bentuk dan membangunkan produk berasaskan e-Pembelajaran yang lebih teratur.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Arihasnida, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

    Department of Professional Education

Downloads

Published

28-09-2020

Issue

Section

Articles

How to Cite

Ariffin, A., Hasnan, N. ., Zakaria, N. ., Rubani, S. N. K. ., & Hamzah, N. . (2020). Pembangunan Bahan e-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa bagi Topik Konkrit. Online Journal for TVET Practitioners, 5(2), 63-70. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/6177

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>