Skip to main content

Pentaksiran Kreativiti Saintifik untuk Prasekolah

Pentaksiran Kreativiti Saintifik untuk Prasekolah

Penulis: Siew Nyet Moi @ Sopiah Abdullah , Chin Mui Ken@ Lily

Harga: 20.00

ISBN: 978-967-2110-50-7 

Tahun terbitan: 2018

Bil. muka surat: 95 muka surat

Buku ini menerangkan bagaimana proses pentaksiran kreativiti saintifik kanak-kanak prasekolah dilaksanakan melalui instrumen Kreativiti Saintifik Bergambar (KSB). Instrumen KSB dibangunkan semata-mata untuk mentaksir dimensi tret iaitu Keaslian, Kelancaran, Penghuraian, Keabstrakan Tajuk, dan Rintangan terhadap Penutupan Pra-matang melalui lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Penulis menunjukkan item-item KSB melalui Borang A dan B bagi memudahkan para pembaca membuat rujukan. Bagi membantu pentaksir membuat persediaan sebelum pentaksiran dan menentukan skor selepas menjalankan pentaksiran, penulis telah mengilhamkan manual arahan dan panduan penskoran dalam bentuk tulisan ringkas, kemas dan padat berserta contoh-contoh lukisan. Buku ini terbit hasil daripada gabungan mantap Model Struktur Kreativiti Saintifik dan Penskoran Torrance. Buku ini boleh dijadikan panduan dan rujukan kepada golongan prasiswazah dan pascasiswazah sama ada di Institut Pendidikan Guru dan IPTA/IPTS serta golongan pendidik dan penyelidik yang berminat untuk melaksanakan kajian tentang kreativiti saintifik dalam kalangan kanak-kanak prasekolah.