Institusi Raja: Pelbagai Kisah Kesultanan Alam Melayu

Authors

ISHAK SAAT
AHMAD ZAINUDIN HUSIN

Keywords:

Kisah Kesultanan Alam Melayu, Institusi Raja

Synopsis

Buku ini merupakan koleksi makalah yang dijadikan bab dalam buku bagi membicarakan tentang kisah Kesultanan di Alam Melayu yang terdapat di Gugusan Kepulauan Melayu. Dalam buku ini digarapkan 13 makalah yang membicarakan pelbagai kisah yang pernah dilalui oleh Kesultanan Alam Melayu. Pelbagai kisah perjuangan Kesultanan di Alam Melayu yang dirakamkan oleh pelbagai ahli akademik dari pelbagai universiti samada dari dalam mahupun luar negara

Buku ini mesti dimiliki dan dibaca dalam kalangan para ahli politik, ahli akademik, mahasiswa dan mahasiswi, bakal guru dan masyarakat umum agar dapat mengetahui dan memahami sejarah serta perkembangan politik pemerintahan agar tidak tersasar dalam memberikan pandangan yang berkaitan dengan sejarah, dasar dan politik sesebuah negara. Seterusnya pemahaman ini akan membolehkan generasi di Alam Melayu mencungkil kekuatan yang masih tersisa untuk mengatur strategi dalam memperkukuhkan kedudukan Bangsa Melayu sebagai peneraju dunia sebagaimana yang pernah dimainkan oleh generasi era Kesultanan Melaka suatu ketika dahulu.

Chapters

  • Institusi Raja : Pelbagai Kisah Kesultanan Alam Melayu

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, Taufik. (1993). “Ke Arah Sejarah Pemikiran Islam di Asia Tenggara: Sebuah Pelancongan Bibliografis” dalam Sejarah, No.3. Jakarta: MSI – PT Gramedia.

Abdullah, Taufik & Sharon Siddique [eds.]. (1989). Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terjemahan. Jakarta: LP3ES. Ahmed, Akbar S.. (1992). Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Al-Ghazali. (1994). Nasihat bagi Penguasa. Terjemahan. Bandung: Mizan.

Anderson, Benedict R.O’G.. (1972). “The Idea of Power in Javanese Culture” dalam Claire Holt [ed.]. Culture and Politics in Indonesia. New York: Cornell University Press.

Benda, Harry J.. (1972). Continuity and Change in Southeast Asia. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies.

Bosworth, C.E.. (1993). Dinasti-dinasti Islam. Terjemahan. Bandung:

Mizan.

Geertz, Clifford. (1982). Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko

dan Indonesia. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Hagesteijn, Renee. (1989). Circles of Kings: Political Dynamics in Early

Continental Southeast Asia. Holland-USA: Foris Publications.

Hlml, D.G.E.. (1971). Sejarah Asia Tenggara. Terjemahan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Heine-Geldern, Robert. (1982). Konsepsi tentang Negara & Kedudukan

Raja di Asia Tenggara. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Pers.

Hodgson, MarsHlml G.S.. (1974). The Venture of Islam: Conscience and

History in a World Civilization, The Classical Age of Islam, 1.

Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lombard, Deys. (1991). Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda

(1607-1636). Terjemahan. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Madjid, Nurcholis. (1995). Islam, Doktrin, dan Peradaban. Jakarta: Yayasan

Paramadina.

Milner, A.C.. (1989a). “Islam dan Martabat Raja Melayu” dalam Ahmad

Ibrahim, Sharon Siddique & Yasmin Hussain [eds.]. Islam di Asia

Tenggara: Perspektif Sejarah. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.

Milner, A.C.. (1989b). “Islam dan Negara Muslim” dalam Azyumardi

Azra [ed.]. Perspektif Islam di Asia Tenggara. Terjemahan. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Moertono, Soemarsaid. (1985). Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa

Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai

XIX. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Noer, Kautsar Azhari. (1995). Ibn Al-‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam

Perdebatan. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Probosutedjo. (1994). Ngudar Roso Mulat Sariro (Mengungkap Isi Hati dan

Mawas Diri), Jilid 1. Bandung: PD Besar.

Simanjuntak, Marsillam. (1994). Pandangan Negara Integralistik. Jakarta:

PT Pustaka Utama Grafiti.

Suwirta, Andi. (1994). “Raja, Wakil Allah, dan Manusia Sempurna” dalam

suratkabar Pelita. Jakarta: 10 Maret, hlm.4.

Yatim, Badri. (1991). Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Rajawali

Pers, cet. keempat.

Yatim, Badri. (1997). Historiografi Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zamharir, Hari. (1987). “Insan Kamil: Citra Sufistik Al-Jilli tentang

Manusia” dalam M. Dawam Rahardjo [ed.]. Insan Kamil: Konsepsi

Manusia Menurut Islam. Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers, cet.

kedua).

 Institusi Raja: Pelbagai Kisah Kesultanan Alam Melayu

Published

1 March 2021

Categories