Penerokaan Dan Pembangunan Kerangka Kecemerlangan BAKAT Bekerja Bagi Pelajar TVET

Authors

Amanina Muhamad Sanusi
Saifullizam Puteh

Keywords:

Bakat, kerangka TVET, pendidikan, kemahiran

Synopsis

Buku ini merupakan sebuah kajian berkaitan ke arah penghasilan pelajar cemerlang yang berbakat di institusi pengajian tinggi. Melalui buku ini pelbagai kaedah penguasaan pelajar terhadap bakat kemahiran tinggi dapat digunakan dalam usaha menjadikan pelajar TVET berbakat dalam bekerja. Malahan juga, mampu menjadikan pelajar TVET lebih berdaya saing menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Usaha dilakukan bagi menghasilkan sebuah buku ilmiah berkaitan dengan bakat bekerja bagi
mendorong potensi din dan kemampuan seseorang individu bagi menghasilkan kemahuan din dan minat dalam sesuatu bidang.
Kecemerlangan Bakat Bekerja adalah satu penyelidikan yang amat menarik untuk dilaksanakan kajian lanjutan. Di mana topik penyelidikan bakat yang telah lama wujud sejak berabad dalam bidang pendidikan. Seiring dengan perubahan revolusi, maka corak modal insan turut berubah serentak dengan keperluan dan kehendak pekerjaan di industri. Oleh itu, masa depan negara Malaysia juga amatlah bergantung kepada pembangunan modal insan berbakat dan berkemahiran. Semoga dengan adanya perkongsian ilmiah berkaitan pembangunan kerangka konsep Kecemerlangan Bakat Bekerja ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan rujukan bagi meningkatkan kualiti pelajar TVET melalui Kerangka Kecemerlangan Bakat Bekerja dalam melahirkan graduan berbakat seiring dengan kemahuan pihak industri.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Hair Awang, Ishak Yusof, Arawati Agus & Zafir Mohd Makhbul, (2012). Kebolehpasaran Graduan IPT Tempatan: Penilaian Perspektif Majikan, Institut Peyelidikan Pembangunan Belia Malaysia.

Abd Hamid, M. Z. (2020). Belanjawan 2021 perkasa TVET. https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/11/752023/belanjawan-2021-perkasa-tvet. Dicapai pada 11 November 2020.

Abdul Aziz, S. N. & Zulkifli, N.(2014). Faktor Kelemahan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Asas Di Peringkat SPM Di Sekolah-Sekolah Terpilih Di Negeri Johor. e-proceeding of the World Conference on Integration of Knowledge (WCIK 2014). 978-967.

Abdul aziz. A., Masodi, M.S & Zaharim. A.(2017). Asas Model Pengukuran Rasch: Pembentukan Skala & Struktur Pengukuran. UKM Press.

Abdul Baser, (2014). Pembelajaran Informal dalam Kalangan Guru Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan. Tesis Ph.D.Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghafar, M. N., (2003). Reka Bentuk: Soal Selidik Pendidik. Skudai: Tesis Ph.D. Universiti Teknologi Malaysia.

Abdulla. R.K, Alsammarraie M.N, Shaeer K.S, Al-Karawi H.R.A & Baba.A.(2017). Experiments with MBOT. Technical Report January 2017.

Abdullah, S. M. (2019). Social Cognitive Theory: A Bandura Thought Review Published in 1982-2012. Psikodimensia.18(1). 85-100.

Abdullah, Z., Ramlan, M.F., & Sabran, M.S., (2014). Developing A Student Development Index: A Conceptual Paper. WBI Conference. Dicapai pada September 25, 2018 from http://www.wbiworldconpro.com/uploads/bangkok - conference-2013-

october/econo-mics/13825 55191211-Zulhamri-NJ.

Published

1 March 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0061-89-4

Physical Dimensions

How to Cite

Amanina Muhamad Sanusi, & Saifullizam Puteh. (2023). Penerokaan Dan Pembangunan Kerangka Kecemerlangan BAKAT Bekerja Bagi Pelajar TVET. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/371