Harta Tak Alih dalam Islam

Authors

Mohd Borhanuddin Zakaria

Keywords:

Harta, hibah, pemilikan, tanah, wasiat

Synopsis

Karya ini merupakan hasil daripada hasil kajian yang dikemukakan untuk memperoleh Ijazah Sarjana Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008. Kajian sarjana ini pada asalnya bertajuk pemilikan harta tak alih mengikut pendangan fuqaha. Penerbitan semula kandungan asal tesis sarjana ini dibuat melalui pembentangan kertas kerja dan seminar. Penghasilan karya ini merupakan sebahagian usaha mengetengahkan wacana ilmiah dalam keilmuan Syariah terutama dalam bidang kekayaan Islam. Pelaksanaan konsep harta dalam Islam ini mula dilaksanakan dalam pentadbiran negara semenjak zaman Rasulullah S.A.W sehinggalah berakhirnya kerajaan Othmaniyyah di Turki. Buku ini merupakan kajian secara perbandingan para fuqaha khususnya Harta Tak Alih Dalam Islam. Perbincangan meliputi latar belakang harta Islam dan sivil, konsep harta dan hartanah, aspek pemilikan dan pembahagian harta tanah. Dari segi pentadbirannya pula penulis turut membincangkan pelbagai aspek pentadbiran harta tanah, cukai tanah atau al-kharaj, pelupusan tanah, hak milik tanah, pengambilan balik tanah atau pelucutan hak milik tanah. Buku ini sesuai untuk dimiliki oleh para mahasiswa, pensyarah, pegawai tadbir tanah dan orang awam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-cAllamah Muhammad cAbd al-Rauf, Faidh al-qadir sharh al-jamic alsaghir, Bab Harf al-Lam, no hadis: 2887)

Abu Hurairah, Fath al-Bari, Kitab al-Jihad, Bab al-Hirasat fi al-Ghazwi fi Sabilillah, no hadis: 2887).

Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Sahih Bukhari, kitab al-Buyu’, Bab Bay’ Tamarin bi Tamarin Khairin Minh, no hadis 5/126)

Asmak, Ab. Rahman (2004) Pemikiran ekonomi Islam dalam bidang pertanian dan amalannya di Malaysia / Asmak Ab. Rahman. PhD thesis, University of Malaya. 55-59. Retrieved from http:// studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/1726

Hj.Muhammad, A. K. (2005). Konsep Pemilikan Tanah Menurut Islam. Jurnal KIAS, 2(1), 6 - 34. Retrieved from https://ejournals.kias.edu.my/index.php/jurnalkias/article/view/40

Jasni Sulong, Mohd Marbawi & Mohd Nasir bin Ayub (2014), Dasar Pemberian Hakmilik Tanah di Malaysia : Analisis Menurut Islam, ESREEM Academic Journal, Vol. 10(2), 66-82.

Mohd Borhanuddin Zakaria, Abdul Qahhar Ibrahim, Juairiah Hasan, Roslan Ab Rahman & Noorsafuan Che Noh (2018), Pemilikan Harta Tak Alih (Aqar) Mwlalui Tahjir dan Pengambilan Tanah Mengikut Pandangan Fuqaha’, BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, Vol. 1(3), 51- 62

Mohd Sabree Nasri (2018), Pengurusan Dan Pembangunan Tanah Terbiar: Tinjauan Khusus Pada Awal Pemerintaha Islam dan Undang-Undang di Malaysia. Journal of Law &Governance, Volume 1(2):114-121.

Nurul Syafini Abd Rahman, Norhayati Ab Ghani & Hasliza Talib (2016), Ihya’ Al-Mawat: Pengurusan Dan Sumbangannya Pada Awal Abad Pmerintahan Islam, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference. Retrieved from http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/275-287-mfifc-2016.pdf

Downloads

Published

1 October 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-0061-39-9