KOMUNITI DAN ISU KELESTARIAN PERSEKITARAN

Authors

Haliza Abdul Rahman

Keywords:

Kelestarian, alam sekitar, penerokaan, komuniti

Synopsis

Penyertaan komuniti setempat dalam proses membuat keputusan berkaitan kelestarian persekitaran sangat penting dalam menyumbang idea baru, maklumat, analisis serta penyelesaian kepada permasalahan alam sekitar. Malahan penglibatan komuniti turut menyumbang kepada pengetahuan dan maklumat asas dalam menentukan sebarang keputusan atau tindakan yang akan diambil dalam memastikan alam sekitar terpelihara. Justeru, setiap individu dalam komuniti perlu menguruskan sumber alam dengan berhemah dan teliti bagi mengelakkan berlakunya pembaziran sumber alam secara tidak terkawal. Akhirnya, segala keputusan yang direncanakan melibatkan penerokaan alam sekitar juga perlu diperhalusi secara mendalam dan mendapat pertimbangan yang sewajarnya bagi membolehkan kelestarian alam terjamin. Justeru, buku ini membincangkan bagaimana komuniti dapat memainkan peranan mereka ke arah memelihara alam sekitar, malahan contoh kajian kes disertakan bagi menambah pemahaman di samping menyelitkan kaedah pengurusan bagi memastikan kelestarian persekitaran terpelihara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbort, J. (1995). Community Participation and Its Relationship To Community Development.Community Development Journal. 30(2): 164.

Abdul Rahman Embong. (2008). Cross-border communities: Implications forbilateral relations and the ASEAN community. In Community in ASEAN: Ideas and practices, eds. S. Y. Tham, P. P. Lee and Norani Othman, 118-135. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad, J.H., Mustafa, H., Hamid, H.A., dan Wahab, J.A. (2011). Pengetahuan, sikap dan amalan masyarakat Malaysia terhadap isu alam sekitar. Akademika-Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 81(3): 103-115

Anyanwu, C. N. (1992). Community Development: The Nigerian Perspective. Ibadan: Gabesther Educational Publishers

Asnarulkhadi Abu Samah (1988). KEMAS, pembangunan komuniti dan kemiskinan: Satu kajian kes di Daerah Jasin, Melaka. Tesis Sarjana Falsafah, Universiti Malaya.

Asnarulkhadi Abu Samah. (2005). Pendayaupayaan Komuniti Melalui Penglibatan: Satu Penilaian Umum Terhadap Pembangunan Komuniti di Malaysia. Malaysian Journal of Social Policy and Society, Vol. 2. Institut Sosial Malaysia.

Asnarulkhadi Abu Samah (2011). Teori dan Amalan Pembangunan Komuniti dalam Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat. Dlm. Khadijah Alawi (pytg). 2011. Pembangunan Komuniti: Membina Keupayaan & Potensi Masyarakat. Serdang: UPM.

Asnarul khadi Abu Samah & Fariborz Aref (2009). Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. World Rural Observations, 1(2): 63-68

Bartle P. (2007) ‘Factors of Poverty’. Available online at: http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/emp-pov.htm

Batten, T.R. (1957). Communities and Their Development. London: Oxford University Press

Cawley, R. (1989). From the participants’ viewpoint: A basic model of the community development process. Journal of Community Development Society, 20(2): 101-111.

Cohen, J.M., and Uphoff, N. (1980). “Participation’s Place in Rural Development:Seeking Clarity through Specificity”. World Development, 8: 213-235.

The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. (1996). Disunting oleh Alan, B. dan Jonathan, S. New York: Routledge.

Fraser, H.(2005). Four different approaches to community participation. Community Development Journal, 40(3): 286-300.

Gittell, R., dan Vidal, A. (1998). Community organizing: Building social capital as a development strategy. London: Sage.

Green, G.P., dan Haines, A. (2007). Asset Building and Community Development.Thousand Oak, Canada: Sage

Hamidi, I., Tuan Pah Rokiah, S.H. dan Mariyappan, R. (2010). Sikap komuniti setinggan tebingan sungai: Pencemaran dan pengurusannya. Jurnal Perspektif, 3(1): 1-12.

Published

1 November 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2817-48-2

How to Cite