POLITIK SULOH MALAYA 1946-1947

Authors

Arba'ahazura Hj Supa'at
Ishak Saat

Synopsis

Buku ini menyingkap tentang peranan yang dimainkan oleh sebuah majalah politik Melayu bagi melahirkan kesedaran untuk menyatukan bangsa Melayu ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Penulisan ini juga turut memaparkan tentang sejarah penerbitan dan perkembangan Suloh Malaya sebagai majalah rasmi Parti Kebangsaaan Melayu Malaya yang mempunyai misi dan objektif tertentu dalam perjuangan menuntut kemerdekaan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(8 September 1945) Akhbar Suara Rakyat.

______________ (1972). Ahmad Boestamam, Merintis Jalan Ke Puncak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

_______________(2004). Abdul Majid Salleh, Dalam PKMM dan Kesatuan Buruh.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

_______________(2005). Abdullah CD, Bahagian Pertama, Zaman Pergerakan Sehingga 1948. Petaling Jaya: Strategic Information Research Development.

_______________ (1992). Aishah Ghani Memoir Seorang Pejuang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A.M Iskandar Haji Ahmad (1997). Persuratan Melayu 1878-1968. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A.Samad Ismail (2004). Memoir Ahmad Boestamam Merdeka Dengan Darah Dalam Api. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Aziz Mat Ton (2001). Politik Al-Imam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Kuala Lumpur.

Abdul Halim B.Ramli (2013).Persetujuan Antara Kaum Dalam Perkembangan Merdeka,Perlaksanaan dan Kesannya Ke atas Hubungan Kaum di Semenanjung Malaysia Sehingga 1969. Universiti Malaya. Disertasi Phd.

Abdul Latiff Abu Bakar (1977). Ishak Haji Muhammad Penulis dan Ahli Politik Sehingga 1948. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Rahman B. Ibrahim (2006). 13 Mei 1969 Sejarah Hitam Hubungan Kaum Melayu dan Cina di Kuala Lumpur. Jabatan

Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial.Universiti Malaya. Disertasi Sarjana.

Abdul Rahman Haji Ismail & Mahani Musa (2011). Akhbar dan Tokoh Persurat Khabaran Malaysia Kurun Ke-20. Pulau Pinang:Universiti Sains Malaysia.

Abu Samah Mohd Kassim (1996). Sejarah Dan Perjuangan Kemerdekaan. Hong Kong Nan Doa Publisher.

Ahmad Adam (1992). Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Ke-19. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Biografi (2005). Biografi Penulis Ishak Haji Muhammad,Wajah Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Biografi (2005). Biografi Penulis Wajah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buyong Adil (1983). Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajah Abad 15-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. C0537/2140/136697 – HQ Malaya Command Fortnightly Intelligence Review. No 60 Malayy Affairs (Secret).

Cheah Boon Kheng (1979). The Masked Comrades, A Study of The Communist From Singapore: Time Book International.

Chu Maw Ping (2003). Gerakan 4 Mei dan Perhubungan Peradaban Cina. Jabatan Sejarah.Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Disertasi Sarjana.

Fauziah Shafiee & Ruslan Zainuddin (2000). Sejarah Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti. Sdn. Bhd.

Firdaus Haji Abdullah (1985). Radical Malaya Politics:Its Origin and Early Development.Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

Hamedi Mohd Adnan (2002). Direktori Majalah-Majalah Melayu Sebelum Perang. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Joseph S. Roucek dan Roland L.Warren (1986). Sosiologi Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim Mahmood (1981). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Ishak Haji Muhammad. 1946. Kewajipan Hidup Dalam Dunia, Bersatulah Sekarang.Johor Baharu: Annies Printing Works.

Ishak Haji Muhammad (1997). Memoir Pak Sako Putera Gunung Tahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishak Haji Muhammad (1947, 31 Disember). Nasib Melayu Tidak Boleh Kita Serahkan Dalam Tangan Orang Lain”. Utusan Melayu.

Ishak Haji Muhammad (1947, 29 Disember ). Kecil Akibat Dua Perang Kedua. Utusan Melayu.

Ishak Haji Muhammad (1946, 18 Mei ). Selamat Pagi. Pelita Malaya.

Ishak Saat. (2003). Radikalisme Melayu Perak 1945-1969. Latihan Ilmiah Sarjana. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishak Saat & Mohd Akbal Abdullah (2010). Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ishak Saat (2003). Sejarah Malaysia (1800-1963)Kuala Lumpur: Utusan Publications Sdn. Bhd.

Ishak Saat (2011). Radikalisme Melayu Perak 1945-1970. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Ishak Saat (2013). Peranan Politik Akhbar Suara Rakyat 1945-1948. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Ishak Saat (2009). Caturan Politik Pelbagai Kaum di Tanah Melayu 1946-1957.Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Ishak Saat (2008). Pendidikan Negara Bangsa Malaysia. Shah Alam: Karisma Publications.

Ishak Saat (2013). Politik Suara Rakyat. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Ismail Said (2008). Dr Burhanuddin al-Helmi Pejuang Melayu Sejati. Shah Alam: Karisma Publication Sdn Bhd.

Kamarulzaman Teh (2006). Gerakan Dan Tokoh Kiri (Kancah Perjuangan Kemerdekaan). Stategic Information Research

Development.

Khoo Kay Kim (1984). Majalah dan Akhbar Melayu Sebagai Sumber Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Lembaran (1980). Lembaran Akhbar Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

The Manifesto of the Malay Nationalist Party Malaya with Regard to the British White Paper on Malayan Union”, dalam Information Department Malaya, Bil.77/1946.

( 27 April 1946 ) Majalah Suloh Malaya, ( 2 )

( 4 Mei 1946 ) Majalah Suloh Malaya , ( 3)

( 11 Mei 1946 ) Majalah Suloh Malaya , ( 4)

( 15 Mei 1946 ) Majalah Suloh Malaya , (5)

( 25 Mei 1946 ) Majalah Suloh Malaya , (6 )

( 1 Jun 1946 ) Majalah Suloh Malaya , ( 7 )

( 15 Jun 1946 ) Majalah Suloh Malaya , ( 9 )

( Julai 1946 ) Majalah Suloh Malaya ,( 10 )

( 1946 ) Majalah K.R.I.S ( 8 )

____________(1999). Memoir Mustapha Hussain, Kebangkitan Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO. Kuala Lumpur: Insun

Sony Mustapha.

____________(1979). Memoir Keris Mas 30 Tahun Sekitar Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Salleh Lamry (Penulis Buku Parti Berhaluan Kiri) di alamat Taman Reko Kajang, Kajang Selangor. pada 28 Disember 2013.

Mohammed Salleh Lamry (2006). Gerakan Dan Tokoh Kiri. Petaling Jaya Malaysia: Strategic Information And Research Development Centre.

Mohd Asraf Ibrahim (2004). Gagasan Bangsa Malayan Yang Bersatu 1945-1957. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Dahlan Mansoer (1979). Pengantar Sejarah Nusantara Awal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Isa Othman (2003). Sejarah Malaysia (1800-1963). Kuala Lumpur: Utusan Publications Distributors Sdn Bhd.

Mohd Yunus Hamidi (1961). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Morni Hanim Bt Salleh (2008). “ Serangan Jepun di Tanah Melayu 1941-1942”.Disertasi Sarjana.Jabatan Sejarah. Fakuliti Sastera dan Sains Sosial.Universiti Malaya.

Muhammad Yusuf Ibrahim (2008). “Daulat” Satu Persepsi Sejarah dan Budaya Dalam Polemik Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Murni Deraman (2007), Nasionalisme Melayu di Selatan Thailand 1890-1948. Jabatan Sejarah.Fakulti Sastera dan Sains Sosial.

Universiti Malaya. Disertasi Sarjana.

Nordi B.Achie (2001). Akhbar Melayu Perjuangan di Sarawak Satu Kajian Terhadap Fajar Sarawak Satu Kajian Terhadap Fajar Sarawak 1930 dan Utusan Asas 1947-1948. Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya. Disertasi

Sarjana .

NurFazilah Bt Abdul Hamid (2002). Perkembangan danPencapaian UMNO Melaka 1946-1988. Jabatan Sejarah.Fakulti Sastera dan Sains Sosial.Universiti Malaya. Disertasi Sarjana.

Nursazali Abdullah (2005). Perspektif Melayu,Barat dan Islam Mengenai Nasionalisme Satu Kajian Perbandingan. Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Unversiti Malaya. Disertasi Sarjana.

Rang Undang- Undang 1946 Parti Kebangsaan Melayu Malaya. UMNO/ SG.No 96/ 1946.

R.S Mile & Diane K.Muauzy (1982). Politik Dan Kerajaan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramlah Adam (1998). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ramlah Adam (1994). Ahmad Boestamam Satu Biografi Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramlah Adam (1996). Kongres Sejarah Malaysia II.Sejarah Dan Proses Pemantapan Negara Bangsa.Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Universiti Malaya.

Ramlah Adam (2002). Sumbanganmu Dikenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramlah Adam (2003). Pejuang-Pejuang Kemerdekaan. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.

Ramlah Adam (2004). Gerakan Radikaisme di Malaysia (1938-1965). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Roslan Saadon (2009). Gagasan Nasionalisme Melayu Raya, Pertumbuhan dan Perkembangan. Shah Alam: Karisma

Publication.

Roff.W.R. (1967). Sejarah Surat-Surat Khabar Melayu, Monograf Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya.Pulau Pinang:

Saudara Sinar Berhad.

S. Othman Kelantan (1971). Penulisan di Kelantan. Dewan Masyarakat. Jilid IX. SP : 90/ 22 - Surat Rasmi PKMM 1 Mei 1950 Surat Kuasa Penuh Kepada Ibrahim Haji Yaakub.

Stockwell, AJ. (1979). British Policy and Malay Politics During The Malayan Union Experiment,1942- 1948. Kuala Lumpur :

MBRAS.

Suntharalingam R. & Abdul Rahman Haji Ismail (1985). Nasionalisme Satu Tinjauan Sejarah. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Tenku Iskandar (1967). Latar Belakang Sejarah Bangsa Melayu Dalam BAHANA. Jilid 2. Bil 4.

Transkrip Wawancara YB Dato Ahmad Boestamam oleh Sidek Jamil. Arkib Negara Malaysia.Kuala Lumpur. 1977.

Wahba (1991). Biografi Pak Sako Hidup Meniti Ranjau.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Hashim Wan Teh (1996) . Memoir Pak Sako Putera Gunung Tahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Haji Ishak B.Surin. (16 Februari 2013). Sahabat Ahmad Boestamam. Wawancara. Madrasah Tarbiyah Bandar Dalam, Kuala Lumpur.

William R.Roff. (1973). Terjemahan Ahmad Boestamam.Nasionalisme Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Yusuf Ngah (1967). Malay Nationalism 1945-1957. Dunedin :University Otago.

Zainal Abidin Borhan (2008). Melayu Yang Melayukan Melayu di Melayu Raya: dalam Zainal Kling (ED) Kemerdekaan &

Perhambaan. Kuala Lumpur: GAPENA.

Zulkifli Mahmud (1979). Warta Malaya Penyambung Lidah Bangsa Melayu (1930-1941). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifli Muhammad (Mei 1957). Perkembangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. MASTIKA.

Downloads

Published

1 January 2018