PENDAHULUAN KEPADA KAEDAH PENILAIAN PELABURAN HARTA TANAH

Authors

Mohd Hasrol Haffiz Aliasak
Mohd Farid Sa’ad

Synopsis

Kaedah Penilaian Pelaburan Harta Tanah merupakan salah satu teknik atau kaedah penilaian yang digunakan oleh juruukur penilaian bagi menaksir dan menilai harta tanah pelaburan di mana pendapatan sewa merupakan subjek nilaian utama yang digunakan bagi menentukan nilai modal harta tanah. Penggunaan kaedah ini amat meluas digunakan terutama bagi harta-harta yang boleh menjana pendapatan dalam bentuk sewaan. Penilaian dan penaksiran ini menggunakan dua faktor penilaian iaitu faktor menilaimodal (Capitalization Factor) dan faktor pendiskaunan (Discounting Factor) nilai modal. Meskipun, penggunaan pelbagai kaedah matematik terutama bagi menentukan nilai faktor menilaimodal dan faktor pendiskaunan, ia dapat membantu jurunilai bagi menaksir menggabungkan pendekatan tersebut dengan mengambilkira beberapa elemen yang mempengaruhi penentuan nilai modal harta tanah pelaburan. Buku ini menerangkan secara ringkas proses awalan penaksiran dan penilaian harta tanah pelaburan dari peringkat asas penggunaan kaedah, penilaian bagi kepentingan pemilik dan pemajak, penentuan pampasan dalam teknik penilaian nilai cantuman dan penaksiran amaun premium harta tanah pelaburan. Adalah diharapkan buku asas kaedah penilaian harta tanah pelaburan dapat dimanfaatkan ke semua peringkat pembaca sama ada para pelajar di institusi pengajian tinggi, jurunilai, perunding harta tanah serta masyarakat umum bagi mengenali kaedah dan pendekatan jurunilai dalam menaksir nilai harta tanah pelaburan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbot, D. (2000). Encyclopedia of Real Estate Terms. Delta Alpha Publishing Ltd.

Akerson, C. B. (2009): Capitalization Theory and Techniques Study Guide, Appraisal Institute.

Armatys, J., Askham, P. & Green, M. (2009). Principles of Valuation. Estate Gazette.

B. Mayo, H. (2000). Investment – An Introduction. 6th Edition. The Dryden Press, Harcourt College Publishers, USA.

Balchin, P. N. & Kieve, J. L. (1977). Urban Land Economics. Macmillan, London.

Baum A, Mackmin D, Nunnington N (2011). The Income Approach to Property Valuation, Elsevier/EG Books.

Baum, A. & Crosby, N. (Terj. by Ismail Omar) (2000). Pentaksiran Pelaburan Harta tanah. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Baum, A. & Mackmin, D. (1987). The Income Approach To Property Valuation. Routledge & Kegan Paul, London.

Blackledge, M. (2009). Introducing Property Valuation. Routledge.

Branch, B. (1989). Investments – Principles and Practices. 2nd Edition. Longman Financial Services Publishing.

Britton, W., Davies, K. & Johnson, T. (1989). Modern Methods of Valuation. Estates Gazette.

Davidson, A.W. (2012). Parry’s Valuation and Conversion Tables 12th Edition. Estate Gazettes.

Enever, N. & Isaac, D. (2005). The Valuation of Property Investments 6th Edition. Estate Gazettes.

Ferguson, J & Heizer J. (1992). Real Estate Investment Analysis. Allyn and Bacon, Mass.

Ferguson, J. T. & Berry, S. G. (1982). The Professional Real Estate Investment Guidebook. Addison-Wesley Publishing Co. Inc.

Fischer D. (2002): Property Valuation Methodology, Black Swan Press, Perth.

Fraser, W. D. (1984). Principles Of Property Investment And Pricing. Macmillan, London.

Haji Ali, R. (1993). Pelaburan – Penilaian dan Penerapan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hashim, J. (1995). Memahami Istilah Bursa Saham : Panduan Mengenai Pasaran Saham. Golden Books Centre Sdn Bhd., Kuala Lumpur.

Hj Sirat, K (2006). Investment Method of Valuation – A Workbook. UPENA UiTM

Husin, A. (1996): Harta Tanah: Kaedah Penilaian. Dewan Bahasa & Pustaka.

Isaac, D & Steley, T. (2000). Property Valuation Techniques 2nd Edition, Palgrave Macmillan.

Jacobus, Charles J (2005) Real Estate an Introduction to the Profession. South Western/Thomson.

Johnson T, Davies K & Shapiro (2009). Modern Methods of Valuation Estate Gazzettes.

K. Reily, F. (1986). Investment. 2nd Edition. HRW International Editions, Japan.

Larsen, James E. (2007). Real Estate. Wiley & Sons.

Law of Sabah. (2000). Sabah Land Ordinance 1930.

Law of Sarawak. (2004). Sarawak Land Code 1958.

Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta-Tanah Malaysia. (2012). Malaysian Valuation Standards.

Millington, A. F (2000). An Introduction to Property Valuations. Estate Gazette.

Mohd Taufek, F. & Hj. Sirat, K. (1987). Pengenalan Penilaian Harta tanah. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor

Omar, I. (1997). Penilaian Harta Tanah. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.

Richmond, D. (1994). Introduction to Valuation. Macmillan, London.

Scarrett, D. (2008). Property Valuation: The Five Methods, 2nd Edition. Routledge.

Shapiro, E., Davies, K. & Mackmin, D. (2009). Modern Methods of Valuation 10th Edition, London Estate Gazettes.

Undang-Undang Malaysia. (2014). Akta Kanun Tanah Negara 1965.

Unger, M. A. (1989). Real Estate: Principle and Practices. South Western Pub. Co.

Wurtzebach, C. H. & Miles, M. E. (2000). Modern Real Estate, John Wiley & Sons Inc.

Wyatt P. (2007). Property Valuation in an Economic Context. Blackwell Publication.

Published

January 1, 2016

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-57-3