PENGURUSAN PRAPEMBINAAN UKUR BAHAN

Authors

Othman Mohamed; Imran Ariff Yahya; Mahanim Hanid; Mohd Suhaimi Mohd Danuri; Fadhilah Mohd Nor; Saipol Bari Abd Karim

Synopsis

Industri pembinaan memainkan peranan penting dalam peningkatan ekonomi negara membangun seperti Malaysia. Pada suku tahun ketiga 2014 industri pembinaan telah menyumbangkan sebanyak 9.6% kepada pengeluaran negara kasar (Jabatan Statistik Malaysia, 2015). Dalam menjayakan hasrat ini, semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan haruslah bekerjasama dan berganding bahu agar perkembangan pesat industri ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Begitu juga peranan dan tugas Juruukur Bahan yang berkembang mengikut arus pembangunan dari masa ke semasa. Juruukur Bahan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam sesuatu projek bermula dari peringkat awalan sehingga penyediaan akaun muktamad adalah bertanggungjawab dalam memastikan kos projek tidak melebihi peruntukan yang telah ditetapkan oleh pihak majikan. Justeru itu, maklumat dan objektif yang tepat mengenai projek adalah penting untuk memastikan kos yang dianggarkan menepati dan di dalam lingkungan bajet yang telah ditetapkan oleh majikan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, A. (2005). Anggaran Kos Kerja Bangunan (Cetakan Pe.).

Prentice Hall.

Garis Panduan Penilaian Tender. (2008). Kementerian Kewangan

Malaysia. Retrieved from http://www.treasury.gov.my/

pekeliling/sap/sap2008-03-21.pdf

Harbans Singh, K. (2007). Pre-Contract Award Practice (3rd ed.).

Kelana Jaya: LexisNexis Group.

Ismail, M. N. (2008). Pengenalan Kapada Pentadbiran Kontrak

(Berdasarkan Borang Kontrak JKR 203 A). Selangor Darul

Ehsan: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UITM.

Jabatan Kerja Raya. (2010). Pelawaan dan Penerimaan Tender. In

K. P. Raya, Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya

(pp. 87 - 115). Kuala Lumpur: Pejabat Pengarah Kanan JKR

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.

Ku Azril Ridzhie Ku Ahmad Ezham. (2005). Cadangan Reka bentuk

Rangkakerja Bagi Pemilihan Kontraktor Binaan. University

of Technology Malaysia. Retrieved from http://www.efka.

utm.my/thesis/images/4MASTER/2005/2JSB-P/Part1/

KUAZRILRIDZHIEMA031175D05TT3.doc.

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. (2012). Mengenai LJBM:

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Retrieved Disember

, 2014, from Lembaga Juruukur Bahan Malaysia: http://

www.bqsm.gov.my

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. (2012). Pendaftaran Juruukur

Bahan Siswazah. Retrieved November 27, 2014, from

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia: http://www.bqsm.

gov.my

Mohammed, A. H., & Ahmad, I. (1995). Pengurusan Projek Binaan

Pembiayaan Dan Pengawalan Kos Yang Berkesan. Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Phong, Y. T. P. (1999). Expert System for Budget Cost Project.

Universiti Teknologi Malaysia.

Zolkafli, S. U. K. bt. (2012). Preliminary Estimates

Published

January 1, 2017