Kerangka E-pembelajaran TVET Kursus Kemahiran Praktikal

E-Learning Framework of TVET Practical Skills Courses

Authors

  • Atiqah Sani Jabatan Perdagangan, Politeknik Nilai, Bandar Enstek, 71760, MALAYSIA
  • Siti Fadzilah Mat Noor Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 43600, MALAYSIA
  • Hazura Mohamed Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 43600, MALAYSIA

Keywords:

TVET, Kemahiran Praktikal, E-pembelajaran, TVET, practical skills, E-learning

Abstract

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) dalam talian adalah salah satu transformasi pendidikan ke arah digital dan kini merupakan keperluan terutama semasa pandemik. PdP di institusi Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) mengutamakan kepada kemahiran praktikal, yang menjadi salah satu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). Perlaksanaan PdP kurang berkesan jika kursus kemahiran praktikal dijalankan secara dalam talian tanpa panduan yang dirangka khas. Justeru, kajian ini akan membangunkan kerangka e- pembelajaran TVET bagi kursus kemahiran praktikal yang ditawarkan di institusi TVET. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti komponen dalam kerangka e-pembelajaran TVET kursus kemahiran praktikal dan menguji penerimaan kerangka memalui prototaip aplikasi. Responden bagi kajian ini adalah pensyarah pakar daripada Diploma Pengurusan Peruncitan Politeknik Nilai yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran TVET. Kajian ini dibahagikan kepada dua fasa iaitu mengenalpasti elemen daripada kajian lepas dan fasa kedua adalah penilaian penerimaan kerangka oleh sepuluh orang pakar bidang yang bertujuan untuk melihat kesesuaian serta penerimaan kerangka untuk dijadikan panduan oleh tenaga pengajar TVET. Dapatan hasil kajian dianalisis untuk memenuhi objektif kajian. Kerangka kajian ini berasaskan model Komuniti Inkuiri dan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) serta penggunaan realiti terimbuh. Hasil analisis menunjukkan pakar bidang bersetuju terhadap elemen yang digunakan bagi kerangka pembelajaran. Daripada analisis menunjukkan kerangka ini boleh dilaksanakan dalam proses PdP dalam talian serta mampu membantu tenaga pengajar TVET untuk melaksanakan pengajaran berbentuk kemahiran praktikal selain itu juga ianya berfungsi sebagai panduan yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar untuk meningkatkan kreativiti, penglibatan dan komunikasi pelajar bersama tenaga pengajar.

 Online teaching and learning (TnL) is one of the transformation of education towards digital it is a necessity now especially during a pandemic. The TnL in Technical and Vocational Training (TVET) institutions prioritizes on the practical, which is one of the Malaysia Education Development Plan 2015-2025 (Higher Education). The implementation of TnL is less effective if the practical course is conducted online without a guide specially designed for the practical subject. Thus, this study will develop an TVET e-learning framework for practical courses offered in TVET institution. The objective of this study is to identify components in the TVET e-learning framework of practical skills courses and test the acceptance of the framework through application prototypes. Respondents for this study are specialist lecturers from Nilai Polytechnic Retail Management Diploma who implement TVET teaching and learning. This study is divided into two phases which is identify elements from the previous study and the second phase is the assessment of the acceptance of the framework by ten experts in the field which aims to see the suitability and acceptance of the framework to be used as a guide by TVET teaching staff. The results of the study were analyzed to meet the objectives of the study. This research framework is based on the Community of Inquiry model and the Malaysian Qualifications Framework (MQF) also use of augmented reality. The results of the analysis show that experts agree on the elements used for the learning framework. From analysis,this framework can be implemented in the online TnL process and is capable of helping TVET instructors to implement practical skills teaching in addition it functions as a guide for lecturer to increase creativity, engagement and communication of students with lecturer.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

05-10-2023

How to Cite

Sani, A. ., Mat Noor, S. F. ., & Mohamed, H. . (2023). Kerangka E-pembelajaran TVET Kursus Kemahiran Praktikal: E-Learning Framework of TVET Practical Skills Courses. Online Journal for TVET Practitioners, 8(2), 1–10. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/12289

Issue

Section

Articles