(1)
Saiffullah, M. F. .; GERIJIH, D. D.; Yunus, F. A. N. .; Rahim, M. B. .; Ali, K. F. . Commercial HVAC Maintenance Instructional Video. RITVET 2022, 2, 061-068.