(1)
Syamim Daud; Hikma Shabani. Rain Detector for Cloth Hanger. peat 2022, 3, 542-548.