[1]
F. M. SOPAH, R. KAYAR, and A. S. BORHAM, “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN TERHADAP GAYA KOGNITIF KREATIF, PENGAMALAN KREATIVITI DAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR AKADEMIK”, hsp, May 2018.