[1]
M. Mohamed Suhaimi and Shamsul Kamal Ahmad Khalid, “APPUCAR: Aplikasi ‘E-hailing’”, aitcs, vol. 2, no. 2, pp. 275–286, Nov. 2021.