(1)
YU, J. J.; RAHIM, N. . LH StegTool for Company Lian Heng Management. aitcs 2023, 4, 040-058.