(1)
Mohamed Suhaimi, M.; Shamsul Kamal Ahmad Khalid. APPUCAR: Aplikasi "E-Hailing". aitcs 2021, 2, 275-286.