(1)
Mohd Rusli, N. F. .; Che Ibrahim, N. F. S. .; Shaari, M. R.; Nallaluthan, K. Persepsi Pelajar Terhadap Aplikasi Multimedia Interaktif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21: Students’ Perceptions of Interactive Multimedia Applications in the 21st Century Teaching and Learning Process. oj-tp 2021, 6, 15-24.