(1)
Bachok, M. H.; Tuan Ismail, T. N. H. .; Yahya, N. F.; Hanipah, M. H.; Sarimin, M. K. F.; Kasalan, A. Eco-Interlocking Paving Block (Eco-IPB) by Using LDPE/Sand Blends. jaita 2020, 1, 23-30.