Abdul Rauf, Siti Hajar, Pusat Pengajian Kerja Sosial, Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia