Thamboe, Thomas A. J, Endeavour Consult Sdn Bhd, Negeri Sembilan,, Malaysia